MISIJA KATEDRE INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO

"Misija Katedre za Industrijsko inženjerstvo odredjena je potrebom šire društvene zajednice za kadrom ovog profila, ali i potrebama studenata za obrazovanjem u skladu sa načelima akademske izvrsnosti, timskog rada i medjusobnog poštovanja. Shodno tome naša misija podrazumeva davanje adekvatnog odgovora na iskazanu potrebu za obrazovanjem industrijskih inženjera koji zahvaljujući stečenim analitičkim i organizacionim umećima jesu lideri u rešavanju inženjerskih problema u okviru vrlo širokog spektra zanimanja.

Industrijski inženjeri koji završavaju Mašinski fakultet imaju jaku osnovu zahvaljujući sinergiji disciplina mašinskog i industrijskog inženjerstva i sposobnost rada u multidisciplinarnim timovima, razvijene veštine rezonovanja, komunikacije i rešavanja problema i motivaciju za kontinuran lični razvoj i obrazovanje, pa se tako zapošljavaju i brzo napreduju u sektorima industrije, osiguranja, državne uprave...

Kvalitetan kadar sa medjunarodno priznatim rezultatima i dostignućima kontinuirano unapredjuje procese rada u saradnji sa našim kreativnim studentima, a promene okruženja, čiji smo i kreatori, i zahteve savremenog doba, prepoznaje kao izazov kome se proaktivno prilagodjava. Merimo zadovoljstvo naših studenata i osluškujemo njihove potrebe, a primećene slabosti, kojih je svakim danom sve manje, otklanjamo na brz i efikasan način. Uporedjujemo se sa najboljima, saradjujemo sa najboljima na medjunarodnim projektima i težimo da uvek budemo medju njima!"

Vizija Katedre

"Vizija naše Katedre podrazumeva kontinuirani razvoj i unapredjenje u oblastima obrazovanja, nauke i saradnje sa privredom sa težnjom da budemo prepoznatljivi po kvalitetu, inovativnosti i integritetu."

Strateški ciljevi

Uvodjenje novih predmeta i kontinuirano inoviranje planova i programa u skladu sa svetskim trendovima

Novi domaći i medjunarodni projekti i uključivanje najboljih studenata kao saradnika na istim

Povećanje eksterne vidljivosti Katedre i upis većeg broja studenata u skladu sa potrebama zajednice

Dalje unapredjenje prepoznatljivosti kadra i studenata kao i našeg modula u regionu i po svetu

Dalja integracija nastave i istraživačkog rada.

Bolja opremljenost prostora Katedre.

Dalje širenje saradnje sa privredom

Uključivanje studenata u držanje nastave

Ishodi učenja katedre

"Zašto izabrati industrijsko inženjerstvo? Ovo su samo neke od stvari koji su naši studenti sposobni da urade nakon stečenog znanja i iskustva tokom studiranja na našoj katedri"

Formulišu, analiziraju i rešavaju probleme planiranja, organizovanja i upravljanja u preduzeću


Kreiraju i primenjuju rešenja za projektovanje organizacionih sistema


Primenjuju statističke metode i metode operacionih istraživanja u akademskom i industrijskom okruženju


Projektuju i primenjuju sisteme menadžmenta kvalitetom i održavanjem zasnovane na riziku


Projektuju mašine, alate, proizvode i kompleksne sisteme sa ergonomskog aspekta


Projektuju logističke sisteme i procesePrimenjuju metode industrijskog inženjerstva u SQL programskom jeziku i projektuju baze znanja u ES programu


Primenjuju metode industrijskog menadžmenta i ocene investicionih projekata


Razvijaju metode efektivne komunikacije i veštine upravljanja za pojedinačan ili timski rad u multidisciplinarnom okruženju


I još mnoga...

hacklink satın albeagle yavrusu

Kontaktirajte Nas

Faks: (+381) 011/337-0364

Tel: (+381) 011/3302-347

Katedra za Industrijsko Inženjerstvo, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu